CHONG KOK YIN

Officer

The Panama Papers data is current through 2015

Countries:
Malaysia

Source: Panama Papers

Connections

From Type To
CHONG KOK YIN Shareholder of DSL RESOURCES LTD.
CHONG KOK YIN Registered at address ZHE JIANG SHENG; LE QING SHI; LIU SHI ZHEN; SHA XI CUN; CHINA

2016 © Panama Offshore Leaks Database on PanamaDB.org
Contact: [email protected]